Hjem

Velkommen til De Blå Kugler`s hjemmeside

som er en vinterklub i Hjortespring Golf Klub.

(Se vedtægter nederst på siden)

Hvem bliver årets vinter turneringsvinder ?

 

Semifinaler i årets hulspilsturnering spilles på sæsonens SIDSTE spilledag 15/4 2018

(finalen spilles på Lydinge)

NY KONKURRENCE

Svar senest 14/4 2018

 

Den gennemgående Blå kugle søndagsturnering er startet & klubbens formål er:

 

§2. stk.1 Formål

 • At spille vintergolfgolf under hyggelige og afslappede former i perioden 1. oktober til weekenden før Hjortesprings Golfklubs åbningsturnering.

 

Har du lyst til at deltage spilles der golf hver søndag med mødetid kl.08.00

DBK vedtægter

 

§1. Navn

stk.1 Klubbens navn er De Blå Kugler, i det følgende kaldet klubben

stk.2 Klubbens hjemsted er Hjortespringbanen

§2. Formål

stk.1 Klubbens formål er:

 • At spille vintergolfgolf under hyggelige og afslappede former i perioden 1. oktober til weekenden før Hjortesprings Golfklubs åbningsturnering
 • At afholde mindst én årlig tour med spil på fremmed(e) bane(r)

§3. Forudsætninger og medlemskab

stk.1 Klubbens medlemmer skal alle være medlemmer af Hjortespring Golfklub.

 • Medlemmerne kan lejlighedsvis invitere gæstespillere, dog max 3 gange pr. sæson.

stk.2 Klubbens medlemmer skal alle have gyldig spilletilladelse

stk.3 Det højeste medlemsantal er 20 medlemmer. I tilfælde af ledig plads kan nye medlemmer optages efter følgende regler:

 • kandidaten fremsender en kort beskrivelse af sig selv med relation til golf – indeholdende foto – til klubbens formand
 • formanden videresender beskrivelsen til alle medlemmer med e-post (e-mail). Heri oplyses en svarfrist på 14 dage
 • medlemmerne bekræfter modtagelsen af kandidatens beskrivelse samt holdningen til evt. optagelse med retur e-post inden for svarfristen.
 • Besvarelsen/bekræftelsen skal udtrykke om man er for kandidatens optagelse ved ”Ja”, om man er imod kandidatens optagelse ved ”Nej” eller om man ingen mening herom har ved ”Blank”
 • kandidatens optagelse afgøres ved simpelt flertal. Formanden administrerer anmodninger og afstemninger m.v.
 • medlemmer kan i bekræftelsen nedlægge veto mod optagelse af en kandidat, idet nægtelse af en kandidats optagelse mindst kræver veto fra 2 medlemmer
 • hvis en kandidat nægtes optagelse med baggrund i veto, må kandidaten ikke modtage oplysning om hvilke medlemmer der har nedlagt veto imod optagelsen
 • formanden meddeler kandidaten resultatet af afstemningen. Hvis kandidaten kan optages, sørger formanden for at overdrages et eksemplar af klubbens vedtægter og informere om kontingentbetaling samt klubbens hjemmeside m.v.
 • før deltagelse i klubbens aktiviteter indbetaler kandidaten et beløb, svarende til eksisterende medlemmers indestående, til klubbens konto nævnt i § 5, stk. 5

§4. Generalforsamling m.v.

stk.1 Klubben er en selvstyrende enhed og generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed

stk.2 Klubbens medlemmer kan ved enstemmighed gøre hvad som helst.

 • Ved enstemmighed skal alle medlemmer være repræsenteret – evt. ved fuldmagt.

stk.3 Hvert medlem har én stemme. Et medlem kan stemme ved fuldmagt, idet tilstedeværende medlemmer dog højst kan stemme ved fuldmagt for et ikke-tilstedeværende medlem

 

stk.4 Ved afstemninger på ordinære generalforsamlinger skal mindst halvdelen af medlemmerne være repræsenteret – evt. ved fuldmagt.

 • Ved afstemninger på ekstraordinære generalforsamlinger kan der træffes afgørelse ved simpelt flertal – evt. ved medregning af fuldmagt.
 • Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende

 

stk.5 Klubben afholder en årlig ordinær generalforsamling i forbindelse med afviklingen af den i § 2 nævnte tour - inden 2 måneder efter regnskabsårets afslutning.

 

stk.6 Der kan afholdes ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af året, hvis mindst halvdelen af medlemmerne ønsker dette og i forening, skriftlig/mail, meddeler formanden dette.

 • I sådanne tilfælde indkalder formanden til ekstraordinær generalforsamling senest 1 uge efter at have modtaget meddelelse herom
 • Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde en dagsorden.

stk.7 Formanden indkalder til generalforsamlinger senest 2 uger før afholdelse. Indkaldelsen sker via e-post (mail).

 • Eventuelle indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling under punkt 4 skal fremsendes til formanden i senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse
 • Formanden har ansvar for at evt. indkomne forslag udsendes til alle medlemmer senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse

stk.8 Den ordinære generalforsamling gennemføres efter følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Valg af formand og næstformand/kasserer
 7. Eventuelt

§5. Økonomi

stk.1 Klubbens regnskabsår er fra 1 april til 31 marts

stk.2 Hvert medlem betaler et fast månedlig kontingent på kr. 275,- kr. Indbetalingen sker til den i stk. 5 nævnte konto med automatisk overførsel via bank hver den 1. i måneden.

 • Kontingent kan kun indbetales via bankoverførsel
 • Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen

stk.3 Der skal foreligge et af formanden og kassereren udarbejdet budget til godkendelse på generalforsamlingen

stk.4 Såfremt et medlem er forhindret i at deltage i den årlige tour eller andre udgiftskrævende fællesaktiviteter afholdt af klubben:

 • Godskrives et beløb svarende til udgiften for hver af de deltagende medlemmer det medlem der ikke deltager - dog efter fradrag af evt. ikke refundérbare deposita m.v.
 • Hvis udgiften pr. deltagende medlem ikke overstiger det til enhver tid gældende månedlige kontingent foretages dog ingen godskrivning.
 • Godskrivningsbeløbet findes ved nedrunding til hele multipla af det til enhver tid gældende månedlige kontingent og noteres som fremtidig månedlig kontingentindbetaling.

 

stk.5 Klubbens kasserer opretter en bankkonto med ”særligt ejerforhold”, hvor dens midler løbende indsættes og hvorfra klubbens midler i øvrigt forvaltes

 • Klubben hæfter kun for sine forpligtelse med det beløb der til enhver tid findes på den ovennævnte konto

stk.6 I økonomiske forhold tegnes klubben af dens kasserer

§6. Vinder- og tabertrofæ

stk.1 Vinderen af en match har pligt til at bære klubbens vindertrofæ synligt på sit udstyr ved den efterfølgende match

stk.2 Taberen af en match har pligt til at bære klubbens tabertrofæ synligt på sit udstyr ved den efterfølgende match

stk.3 Der afholdes ingen matcher når banen er reserveret til anden side på de fastlagte spilledage.

 • Matchlederskabet går på tur, således, at det er vinderen som har ansvaret for efterfølgende uges match, med taberen som reserve i tilfælde af forfald.

§7. Handicap og point

stk.1 Spilles der på sommerbane, spiller de enkelte medlemmer med deres officielle handicap efter klubbens regler

stk.2 Når der spilles på vinterbane, herunder til blåt flag, reguleres medlemmernes handicap internt i klubben med spillehandicap i henhold til tabel for Orange Tee, Herre

stk.3 I tilfælde, hvor flere end 9 huller spilles på sommergreens, reguleres medlemmernes handicap internt i klubben baseret på spillehandicap i henhold til tabel for Gul Tee, Herre

stk.4 Alle fremmødte medlemmer, der afleverer scorekort på en spilledag, tildeles 2 point i klubbens interne pointssystem

§8. Udmeldelse og eksklusion

stk.1 Udmeldelse af klubben kan ske når som helst.

 • Ved udmeldelse tilfalder halvdelen af det enkelte medlems indbetalte månedlige kontingent klubben.
 • Medlemmets øvrige andel af indbetalt kontingent, med evt. fradrag i h.t. § 5, stk. 4, refunderes til den der ønsker udmeldelse.
 • Ved dødsfald skal boet efter afdøde modtage denne refusion.

stk.2 Ved kontingentrestance udover 3 måneder ekskluderes medlemmet automatisk, og eventuelle tidligere indbetalinger tilfalder klubben.

stk.3 Pr. 31. marts hvert år skal alle medlemmer have betalt aktuelt forfaldent kontingent.

§9. Opløsning

stk.1 Ved opløsning af klubben, som kun kan foretages af generalforsamlingen:

 • Deles dennes formue i lige store andele, og fordeles til de medlemmer som på opløsningstidspunktet er medlemmer af klubben og som på datoen for beslutning for opløsning af klubben har betalt kontingent i h.t. nærværende vedtægter.

§10. Ikrafttrædelse

stk.1 Nærværende vedtægter træder i kraft når de er endelig vedtaget af klubbens højeste myndighed

SÅLEDES BESLUTTET TIRSDAG DEN 4. DECEMBER 2001

Sidst ændret på ekstraordinær generalforsamlingen 2016